Sleva až 20 %? Jak na to? Klikni 

Polyversum, biologická ochrana rostlin, 2g

Polyversum, biologická ochrana rostlin, 2g

Hodnocení produktu: 4/5 (5x)

Vaše hodnocení:

NOVINKA

Polyversum, biologická ochrana rostlin, 2 g

77 Kč s DPH

63,64 Kč

Dostupnost: Na dotaz

Polyversum-chytrá houba pro Vaši BIO zahrádku

ekologická ochrana rostlin

 

Reklamní leták najdete ZDE

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Použití pro:

pšenice – fuzariózy klasů
ječmen jarní – fuzariózy klasů
hrách – houbové choroby, antraknóza hrachu
lupina, sója – houbové choroby, antraknóza, sklerotiniová hniloba
brambor – sadba – kořenomorka bramborová, plíseň bramborová – primární infekce
brambor – plíseň bramborová
cukrovka, řepa krmná – spála řepná


Účinná látka: Pythium oligandrum M1, oospóry 1 x 10⁶ / g.


POZOR: před použitím přípravku si důkladně přečtěte návod k použití.


Mechanismus účinku:

Základním mechanismem účinku aktivní složky Polyversum-Biogarden tj. houbového mikroorganismu Pythium oligandrum je mykoparazitismus. Pythium oligandrum napadá fytopatogennní houby, enzymaticky rozkládá jejich mycelia a některé rozmnožovací orgány (sklerocia) a takto získané živiny využívá pro vlastní výživu. Kromě tohoto hlavního účinku produkuje Pythium oligandrum v symbióze s kořenovým systémem ošetřovaných rostlin nízkomolekulární bílkovinu oligandrin, která prochází přes kořenový systém do rostliny.


Tato přírodní látka vyvolává v rostlinách přirozenou odolnost proti houbovým chorobám nadzemních částí. Tato rezistence se projevuje aktivně– zejména inhibicí klíčení spor patogena a potlačováním růstu jeho mycelia, a také ztluštěním buněčných stěn ošetřované rostliny. Pythium oligandrum svou přítomností v kořenovém systému ošetřené rostliny ovlivňuje tvorbu rostlinných hormonů a stimuluje tak celou rostlinu k lepšímu růstu. To rostlinám umožňuje nejen lépe překonávat nepříznivé podmínky prostředí, alei významně přispívá ke zvýšení výnosu.

Výhodou přípravku je, že nevyžaduje žádnou ochrannou lhůtu mezi posledním ošetřením a sklizní ošetřené kultury.


Vzhledem k biologickému principu účinku nelze přípravek předávkovat.


Bezpečnostní pokyny:


P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.
Informace o první pomoci při zasažení člověka přípravkem:
Všeobecné pokyny:
P101 Projeví-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybností, uvědomte
lékaře a poskytněte mu informace z této etikety / štítku nebo příbalového
letáku.
P304+P340 Při vdechnutí: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji
v poloze usnadňující dýchání.
P303+P361+P353 Při styku s kůží: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě
svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P3051+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 Při požití: Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení,
popř. vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal
přípravku.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým
postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další
postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým
informačním střediskem: Klinika nemocí z povolání – toxikologické
informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. nepřetržitě: 224 919 293
nebo 224 915 402.


Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:


SP1: Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační
zařízení v blízkosti povrchové vody, zabraňte kontaminaci vod splachem
z farem a cest.)
Přípravek nevyžaduje specifi cká opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských
obratlovců, vodních organismů, včel, ostatních necílových členovců,
půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin.
Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní
a povrchové vody.
Přípravek nemusí být označen žádnými symboly bezpečnostních rizik.
Mezi posledním ošetřením a sklizní ošetřené plodiny není nutné dodržovat
žádnou ochrannou lhůtu.


Způsob použití:

Polyversum-Biogarden je vhodné aplikovat proti houbovým chorobám: mořením, namáčením sazenic a řízků, zálivkou nebo postřikem.


Malospotřebitelské balení je určeno pro ošetření plochy vzcházejících rostlin až do 200 m2 v jedné aplikaci, při použití postřikovače.

Rostlinky je vhodné začít ošetřovat od raných vývojových fází a v průběhu vegetace ošetření několikrát zopakovat.


Namoření osiva:

Moření provedeme prostým smícháním osiva a přípravku. Moření je zaměřeno proti padání klíčních rostlinek. Dvougramové balení by mělo vystačit na namoření nejméně 400 g semene.


Suché moření hlíz:

Hlízy se namoří suchou cestou prostým promícháníms přípravkem.


Mokré moření a nástřik na hlízy:

Hlízy se namoří mokrou cestou promícháním,popř. postřikem přípravkem, který jsme rozpustili v malém množství vody. Příprava vodní suspenze 0,05%: Správnou koncentraci docílíme rozmícháním 1 g (kávová lžička) přípravku Polyversum-Biogarden ve dvou litrech vody (2 g do 4 l vody). Před použitím je důležité nechat přípravek ve vodě cca půl hodiny aktivovat.


Namáčení sazenic:

Menší sazenice se mohou do připravené 0,05% suspenze přípravku Polyversum-Biogarden ponořit celé, u větších  stačí namočit kořeny. Toto ošetření chrání sázené rostliny před půdními houbovými chorobami a zajišťuje lepší ujímavost.


Zálivka rostlin:

Doporučená aplikace je ve formě zálivky ke kořenům v dávce 5 ml k jedné sazeničce připravenou 0,05% suspenzí přípravku Polyversum-Biogarden.


Aplikace postřikovačem:

Připravenou 0,05% suspenzi Polyversum-Biogarden před naplněním do postřikovače přefi ltrujeme například přes starou punčochu, aby se nám roztokem neucpávala rozstřikovací tryska.

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Obsahuje Pythium oligandrum M1. Může vyvolat alergickou reakci.
Ochranné prostředky při ředění přípravku a při aplikaci postřiku.
Ochrana dýchacích orgánů: není nutná.
Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice.
Ochrana očí a obličeje: není nutná.
Ochrana těla: pracovní oděv z textilního materiálu – pouze při postřiku.
Dodatečná ochrana hlavy: není nutná.
Dodatečná ochrana nohou: pracovní obuv (např.: gumové nebo plastové holínky) s ohledem na práci v zemědělském nebo zahrádkářském terénu.
Poškozené ochranné prostředky (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.
Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy.
Opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí.
P270 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení ochranného oděvu a dalších ochranných prostředků a do důkladného umytí.
Ochranný oděv vyperte, resp. důkladně očistěte ty ochranné prostředky, které nelze prát.
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.


Skladování:


Přípravek se skladuje v originálních neporušených obalech v suchých uzamykatelných skladech při teplotách 5–25 °C. Při skladování je třeba nezbytně zabránit přístupu výparů z chem. látek a skladovat jej odděleně od pesticidů, jiných chemických látek a hořlavin. Při správném skladování v suchém prostředí je použitelnost přípravku 2 roky
od data výroby.


Čistění aplikačního zařízení, likvidace obalů:


Aplikační zařízení po použití vypláchněte čistou vodou a aplikujte na povrch jakéhokoliv rostlinného krytu, např. travnaté plochy. Při likvidaci obalů postupujte podle zákona 185/2001Sb. Obaly předat k likvidaci oprávněné osobě ve smyslu zákona. EU MRL nebylo nutno stanovit.


Dodatková informace firmy Biopreparáty:

Aplikační suspenzi z přípravku nepřipravujte v nádobách používaných pro jiné fungicidy. Míchání s jinými fungicidy se zásadně nedoporučuje. Za škody vzniklé nevhodným skladováním, anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí. Pro přípravu suspenze používejte vhodný filtr a postupujte dle návodu uvedeného na druhé straně tohoto letáku.

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info